ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ

Image of Iqaluit Centennial Library

ᐃᑲᕐᕋᖏᑦ:

ᓇᒡᒐᔾᔭ, ᐱᖓᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ 1-ᒥᑦ 6-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ, ᐊᐃᑉᐹ ᐊᒻᒪ ᕿᑎᖅᑰᑦ 3-ᒥᑦ 8-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ, ᓯᕙᑖᕐᕕᒃ 1-ᒥᑦ 4-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᓴᓇᑦᑕᐃᓕ ᒪᑐᓯᒪᔪᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ:

ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᓕᕆᔨᑦ ᐃᓱᒪᑕᖓ: Keith Johnston

 

ᓄᓇᓕᒃ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᐃᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ “ᐃᖃᓗᖃᐅᖅᑐᖅ”, ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓂᒋᐊᓃᑉᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᐅᓪᓗᓂᓗ. ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒥ ᐳᓛᕆᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᓂᓪᓗ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᓯᓚᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕈᓘᔭᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᙳᐊᕐᕕᐅᔭᖅᑐᖅᐸᒃᖢᓂ, ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑕ ᓴᙱᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᒥ, ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᒃᑲᓐᓂᖅᖢᒋᑦ ᒫᓐᓇ ᐱᐅᓯᐅᓕᖅᑐᒧᑦ . (~ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ)

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ: http://www.iqaluit.ca/

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ P.O. Box 189A, Iqaluit, NU, X0A 0H0 ᐅᖃᓘᑖ: 867-975-5595 ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-979-1373 ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: kjohnston1@gov.nu.ca