ᐃᒡᓗᓕᒃ ᐊᒥᑦᑐᕐᒥᐅᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃ

Image of Igloolik Amitturmiut Library

ᐃᑲᕐᕋᖏᑦ:

ᓇᒡᒐᔾᔭᒥ ᕿᑎᖅᑰᒧᑦ 6-ᒥᑦ 9-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ, ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᖅ, ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒥ 12-ᒥᑦ 4-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ 6-ᒥᑦ 9-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ:

ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᓕᕆᔨ: ᓃᕈ ᒐᐃᑦᔅ

(BaShildy, 2008)


ᓄᓇᓕᒃ

ᐃᒡᓗᓕᒃ ᕿᑭᖅᑕᒦᑉᐳᖅ ᓯᑰᓯᓛᕐᒥᐅᑦ ᑕᕆᐅᖓᓂ, ᐃᓗᐃᓪᓕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᖅᐸᓯᒃᑐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐃᒡᓗᓕᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐃᓚᖓᓃᒃᑲᓗᐊᖅᖢᓂ, ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖅᐳᑦ ᐱᖓᓱᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ.

ᐃᒡᓗᓕᒃ ᓄᓇᓕᐅᕗᖅ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐃᓅᓯᐅᓕᖅᑐᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᓯᒐᓱᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓂ. ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᒐᓱᐊᕐᓂᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓱᒪ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑎᖏᓐᓂ ᐊᑕᓈᕐᔪᐊᑦ, ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᑐᖃᕐᓂᒃ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂᒃ. (~ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ)

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ

ᐃᒡᓗᓕᒃ ᐊᒥᑦᑐᕐᒥᐅᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃ
P.O. Box 30, Igloolik, NU, X0A 0L0
ᐅᖃᓘᑖ: 867-934-8153
ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ: