DIY Qaritauyakkurutikhat Atuqtakhat - Havaglutit Zine (Make Zine)

Havaglutit Zine (Make Zine)

Havaglutit Zine (Make Zine) (uvaluunniit "HAVAGLUTIT") Amialikami malruiqtukhugu tatqiqhiunmi makpiraaliukpaktat qaritauyakkurutikhaq atuqtakhainik inuup inmigut havaakhanik; atuqhutik qaritauyanik, alruyaqtuqtuniklu, ingutaktaaqtuniklu, havivaluliqidjutin, qiyuliqutitlu (allaniklu atuqtakhanik!). Havautikhanik havaakhatniniqtaulayut atuqhutik akikittunik atuqtakhanik hanadjutikhanik, ilaulayutlu igluup tamayainik. Havautikhanik makpiraaa ihumagiyauyuq "havautikhanik in'ngutaaktaqtunik".